ایـران موزیـک

بیوگرافی و عکس های گروه بازیگری ماه

 

گروه ماه گروه بازیگری تئاتر فعالیت در مشهد تاسیس کننده ای گروه امیرمهدی پسنده

گروه ماه

بچه های گروه ماه

امیر مهدی پسنده:تاسیس کننده ای گروه
ساجده غیور
آسیه صاحب زمانی
مهلا ابراهیمی
سعید آدبی
مهسا ابراهیمی
مهدی نخعی
حمیده علیزاده
سبحان استوار
امیرعلی نجیبان
عرفان نجیبان
محمد میرزایی
محدثه رحیمی